جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


شبکه اجتماعی Ello که هیچ گونه تبلیغاتی را برای کاربران نمایش نمی‌دهد می‌گوید از این پس عموم کاربران می‌توانند از خدماتش بهره ببرند و نیازی به دریافت دعوتنامه ندارند.

ELLO ، رقیب فیسبوک

شبکه اجتماعی Ello که هیچ گونه تبلیغاتی را برای کاربران نمایش نمی‌دهد می‌گوید از این پس عموم کاربران می‌توانند از خدماتش بهره ببرند و نیازی به دریافت دعوتنامه ندارند.

ello ، رقیب فیسبوک

ادامه مطلب